تولدووفات چهارده معصوم

روز تولد و وفات اولیاء الله.روز برکت است .یعنی ملائک نازل میشود و آگاهی پخش میکنند .ذکر اسماء الحسنی گفتن به تنها یی خوب است ولی کافی نیست باید توام با آگاهی باشه هر چندکه هر کدام موکلی دارند و معانی مختلفی دارند ولی اصل این است که اسماء الحسنی را در خودمون پیاده کنیم ورنگ وبوی خدایی بخود بگیریم صبغه الله من الله صبغه ...ببینیم ایا ساکت و صبور هستیم یا نه ایا به درجه آگاهی بالا رسیدیم ؟ اگر نه فورا استغفرالله و اتوب الیه یعنی خدایا ما ساکت برگشتیم و صبر میکنیم و شما عمل کنید.