توشه آخرت

توشه آخرت

بیاییم باخدا عهدببندیم همه پیامبران ونبی الله باخدا عهد بستند

به خدا می‌گوییم تا به حال نمازم حضور نداشته اگرتوحاضروغائب میکردی من غائب بودم ودرحال تفکرات روزمره خود بودم

اما ازحالا به بعد باحضور نماز میخوانیم

یعنی هر کلمش رو تعمق میکنیم وباعشق خدارو صدا میزنیم باحس وحال خوب

مادرون رابنگریم وحال را

نی برون رابنگریم قال را

درواقع حضور لحظه ای خدا، ما روعاشق تر میکند

نهردر رجب جاری است کافی است ما خودمون راجاری کنیم وخودمو ن را در اختیار خدا بگذاریم وبعد ببینیم خدا برای ما چه میکند

او عاشق است، ما معشوق

باتمام وجودمان خدا را دریابیم وهرلحظه به یادش باشیم
بیایم باخدا عهد ببندیم خداوند میفرماید من از همه پیامبران عهد گرفتم.

با خدا عهد ببندیم خدایا تابحال حضور نداشتم اگر تو حضور میکردی من جزغایب ها بودم ولی حالامیخواهم باحضورکامل وعشق حاضرشوم.

خداوندبا همه بندگانش در لحظه هست ولی ما یک خداداریم ولی در آن واحد باخدای خودمان نیستیم.

ما باید مانند نهر که جاری است با جان وروح خودمان راجاری کنیم ورهاکنیم وخودمان رابه دست خدا بسپاریم تارستگارشویم.