چهاررازهستی

تهیه کننده: مریم جباری
چهار راز هستی عبارتد از آب و باد و آتش وخاک.علم پزشکی اگر با این چهار عنصر پیش برود و مطالبی بگوید، حق را گفته است.البته اینها عنصر نیست،خیلی بالاتر از عنصر بوده،لکن چون در عُرف به عنصر معروف شده ،از کلمه عنصر استفاده میکنم. دریافت این عتاصر مُهّم است.هر چیزی قرار و میقاتی دارد.برای ملاقات با اشخاص،نیاز به تعیین زمان و مکان داریم،که با چه شخصی در کجا و چه زمانی ملاقات و گفتگو کنیم.اینها ( چی _ کی_ کجا) رَحِم را درست میکنند.پس ر َحِم جایی است که در آن چیزی _ روحی و جسمی پرورش پیدا میکند.آماده میشود برای ظهور وحضور و تولد.ما باید متولد بشویم به ابدیّت.به عبارت دیگر بیدار شویم ،از خواب غفلت بیدار شویم وبه ابدیّت وصل شویم.رَحِم هم زمانی است و هم مکانی.کعبه یک رَحِمِ مکانی است.در کعبه جان و روح متبلور میشود.حتی اگر کاری هم انجام ندهیم.فقط راز آن در این است که از آنجا خرج شده و دوباره وارد شویم.برویم به میقات و توقف کنیم ،تا متولد بشویم.((برای خود من تجربه عینی شد .سال ۹۱ حج عمره مشرف شدم ،وقتی برگشتم خداوند آقای تاجری را سر راهم قرار داد و زنده شدم ،تولدی دیگر برایم بود.دین و دنیای من بعد از پنجاه سال عوض شد.))رَحِمِ زمانی مثل زمان فَلق و شَفق.زردی طلوع وغروب خورشید را میگویند.نگاه کردن به طلوع و غروب خورشید که شیرازه آتش است یکی از آن زمانهای تبلور و بیداری میباشد.البته باید با چشم بسته حضور پیدا کرد و متبلور شد.از آتش بالاتر خاک است و از خاک بالاتر آب است و از آب بالاتر باد است.