رجب ماه کاشت

باید ضمیرمان را در ماه رجب شخم بزنیم

بذرمان را بکاریم نیمه شبهای که بیدار شویم ونماز شبها وذکر ها بهترین شخم زدن میباشد در ماه شعبان آبیاری کنیم ودر ماه رمصان درو کنیم بایدبا شوق و اراده بااستعفار های رجب اثراتی رو خواهید دید که در پوست خود نمیگنجید این بذر مستجاب الدعوی ست هم عروه الوثقی هم حب المتین این ذکرها همشون حاضر میشن