عالم کبیر

تهیه کننده: بیتا سمیعی
ماعالم کبیر هستیم.عالم کبیرچیست؟ به یک درخت نگاه کنید! ریشه آن در زمین است.اگر درخت دائم فکر کند که فقط ریشه است،دیگر نمیتواند رشد کند و به بالا رود. ما هم همین اگر فکر کنیم فقط این دنیا است و دیگر هیچ،،نگاه به آسمان نداشته باشیم و فقط خاکهای دور و اطراف خودمان را ببینیم،نمیتوانیم میوه دهیم.باید به بالا نگاه کنیم ریشه ما در دنیا ،ولی اصل ما در آخرت هست.اَصلُها ثابت و فَرعُهافی السماء مولا علی فرمود ای بشر اَتَزعَمُونَ اَنّکُم جِرم ُالثقیل بل انطوا عالم الکبیر.هفت آسمان در درون ماهست.ما عالم کبیر هستیم.هستی دراختیار مان است.ملایک به فرمان ما میشوند .بشرطها و شروطُها که تقوا داشته باشیم زنده شویم.به آخرت وصل شویم.حَی بشویم. انوقت ما میگوییم کُن خداوند میفرماید فَیَکون.سیدنصراله عرفانی