فرق درک وفهم

تهیه کننده: بیتا سمیعی
به برکت سوره قدر درک را می شکافیم. ما در قرآن کلمات یفهمون، یعقلون و یُدرکون ، یشعرون را داریم . که در تقسیم بندی کلمات آن باید توجه نمود زیرا باهم فرق دارند

در قرآن زمانی که کلمه یعقلون و یفهمون به کار می رود مربوط به دنیاست و هر وقت یشعورن و یدرکون آمد مربوط به آخرت است برداشت مردم از عرفای با سابقه ما مثل مولانا متفاوت است مولانا میگوید:

ما ز قرآن مغز را برداشتیم

پوست آن را بهر خسان بگذاشتیم 

مردم می گویند که تمام قرآن مغز است اما این طور نیست قرآن هم راجع به دنیا است و هم آخرت مولانا می گوید :ما از قرآن آخرت را برداشتیم و دنیا را بهر خسان بگذاشتیم . بنابراین این طوری باید به حقیقت رسید حقیقت با واقعیت فرق دارد.

بیتا سمیعی