رهائی ازدست شیطان

چگونه جلوی حلول شیطان را بگیریم؟کارهای شیطان خَفَت است.کارهای خدایی ثَقُلَت وقتی کاری را بدون اراده انجام دادیم ،بدانیم شیطان حلول کرده،و کار را انجام داده است.خداوند حلول نمیکند.خدا ودیعه است.روزقیامت تمام مردم حسرت میخورند که وای بر ما!!!خداونداز رگ گردن بما نزدیکتر بود،کجا متوجه میشویم ،انجا که جان به چنبره میرسد.اصلا خداوند در وجود ما بود و متوجه نبودیم!!. کار شیطان این است که ذکر را فراموش کنیم،نماز را به تعویق بیاندازیم.هنگام غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم نگوییم و شُکر نکنیم.با یکدیگر مجادله کنیم،اضطراب بگیریم و کاری از دستمان برنیآید.باید جلوی اینکار را بگیریم،وقتی دو نفر با هم جدال میکنند یکی از آنها میخواهد شیطان درونش را به دیگری تحویل داده و خودش راحت شود.وقتی شخصی بما حتی ناسزا گفت ما چیزی نگفته و سکوت کنیم.صبر کنیم.وقتی کلمه صبر یادمان باشد،یعنی اینکه خداوند میفرماید ان الله مع الصابرین من با صبر کنندگانم. خداوند در جای دیگر میفرماید وقتی که شیطان درونت آمد یاد من تو را بینا میکند.با چشمی که شیطان در آن حلول کرده بینا نمیشویم.وقتی جلوی ورود شیطان را گرفتیم تقوا داریم.خداوند میفرماید از متقین قبول میکنم .نماز اول وقت و ذکر دوبار در روز و بیدار شدن برای نماز شب ،بهترین راه جلوگیری از ورود شیطان است.چِلّه گرفتن برای همین است که مَلِکِه ذهن بشود و ملایک به کمک ما بیایند.تجربه خود من این است که اگر شیطان را دست کم بگیریم شکست میخوریم.بعد از خدا و چهارده معصوم بنطرم شیطان از همه بیشتر صبر دارد.آنقدر صبر میکند تا ما را به دام انداخته و گمراه کند.یکی از معانی متقین از قوی بودن هم بر میاید یعنی متقین آنقدر قوی و نیرومند هستند که از شیطان شکست نمیخورند.برای ساختن بدن قوی به باشگاه میروند.ما هم باید برای ساختن ذهن آماده ، ذکر دوبار در روز را مرتب در جایی خلوت و مخصوص انجام بدهیم ان شاله خداوند و ملایک هم کمک میکنند.
چگونه جلوی حلول شیطان را بگیریم؟کارهای شیطان خَفَت است.کارهای خدایی ثَقُلَت وقتی کاری را بدون اراده انجام دادیم ،بدانیم شیطان حلول کرده،و کار را انجام داده است.خداوند حلول نمیکند.خدا ودیعه است.روزقیامت تمام مردم حسرت میخورند که وای بر ما!!!خداونداز رگ گردن بما نزدیکتر بود،کجا متوجه میشویم ،انجا که جان به چنبره میرسد.اصلا خداوند در وجود ما بود و متوجه نبودیم!!. کار شیطان این است که ذکر را فراموش کنیم،نماز را به تعویق بیاندازیم.هنگام غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم نگوییم و شُکر نکنیم.با یکدیگر مجادله کنیم،اضطراب بگیریم و کاری از دستمان برنیآید.باید جلوی اینکار را بگیریم،وقتی دو نفر با هم جدال میکنند یکی از آنها میخواهد شیطان درونش را به دیگری تحویل داده و خودش راحت شود.وقتی شخصی بما حتی ناسزا گفت ما چیزی نگفته و سکوت کنیم.صبر کنیم.وقتی کلمه صبر یادمان باشد،یعنی اینکه خداوند میفرماید ان الله مع الصابرین من با صبر کنندگانم. خداوند در جای دیگر میفرماید وقتی که شیطان درونت آمد یاد من تو را بینا میکند.با چشمی که شیطان در آن حلول کرده بینا نمیشویم.وقتی جلوی ورود شیطان را گرفتیم تقوا داریم.خداوند میفرماید از متقین قبول میکنم .نماز اول وقت و ذکر دوبار در روز و بیدار شدن برای نماز شب ،بهترین راه جلوگیری از ورود شیطان است.چِلّه گرفتن برای همین است که مَلِکِه ذهن بشود و ملایک به کمک ما بیایند.تجربه خود من این است که اگر شیطان را دست کم بگیریم شکست میخوریم.بعد از خدا و چهارده معصوم بنطرم شیطان از همه بیشتر صبر دارد.آنقدر صبر میکند تا ما را به دام انداخته و گمراه کند.یکی از معانی متقین از قوی بودن هم بر میاید یعنی متقین آنقدر قوی و نیرومند هستند که از شیطان شکست نمیخورند.برای ساختن بدن قوی به باشگاه میروند.ما هم باید برای ساختن ذهن آماده ، ذکر دوبار در روز را مرتب در جایی خلوت و مخصوص انجام بدهیم ان شاله خداوند و ملایک هم کمک میکنند.
چگونه جلوی حلول شیطان را بگیریم؟کارهای شیطان خَفَت است.کارهای خدایی ثَقُلَت وقتی کاری را بدون اراده انجام دادیم ،بدانیم شیطان حلول کرده،و کار را انجام داده است.خداوند حلول نمیکند.خدا ودیعه است.روزقیامت تمام مردم حسرت میخورند که وای بر ما!!!خداونداز رگ گردن بما نزدیکتر بود،کجا متوجه میشویم ،انجا که جان به چنبره میرسد.اصلا خداوند در وجود ما بود و متوجه نبودیم!!. کار شیطان این است که ذکر را فراموش کنیم،نماز را به تعویق بیاندازیم.هنگام غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم نگوییم و شُکر نکنیم.با یکدیگر مجادله کنیم،اضطراب بگیریم و کاری از دستمان برنیآید.باید جلوی اینکار را بگیریم،وقتی دو نفر با هم جدال میکنند یکی از آنها میخواهد شیطان درونش را به دیگری تحویل داده و خودش راحت شود.وقتی شخصی بما حتی ناسزا گفت ما چیزی نگفته و سکوت کنیم.صبر کنیم.وقتی کلمه صبر یادمان باشد،یعنی اینکه خداوند میفرماید ان الله مع الصابرین من با صبر کنندگانم. خداوند در جای دیگر میفرماید وقتی که شیطان درونت آمد یاد من تو را بینا میکند.با چشمی که شیطان در آن حلول کرده بینا نمیشویم.وقتی جلوی ورود شیطان را گرفتیم تقوا داریم.خداوند میفرماید از متقین قبول میکنم .نماز اول وقت و ذکر دوبار در روز و بیدار شدن برای نماز شب ،بهترین راه جلوگیری از ورود شیطان است.چِلّه گرفتن برای همین است که مَلِکِه ذهن بشود و ملایک به کمک ما بیایند.تجربه خود من این است که اگر شیطان را دست کم بگیریم شکست میخوریم.بعد از خدا و چهارده معصوم بنطرم شیطان از همه بیشتر صبر دارد.آنقدر صبر میکند تا ما را به دام انداخته و گمراه کند.یکی از معانی متقین از قوی بودن هم بر میاید یعنی متقین آنقدر قوی و نیرومند هستند که از شیطان شکست نمیخورند.برای ساختن بدن قوی به باشگاه میروند.ما هم باید برای ساختن ذهن آماده ، ذکر دوبار در روز را مرتب در جایی خلوت و مخصوص انجام بدهیم ان شاله خداوند و ملایک هم کمک میکنند.
به چه شکل می شود جلوی حلول شیطان را بگیریم ؟

اگر دیدیم بی اراده کاری را انجام می دهیم ،بدونیم که شیطان دارد آن کار را دارد انجام می دهد و آدم ها در روز قیامت پشیمان می شوند و می گویند وای برما !خدا از رگ گردن به ما نزدیک بود و پیش ما بود قدرشو ندونستیم و اصلا خدا درون نابود ما نفهمیدیم ،شیطان باعث می شود ما ذکر را فراموش کنیم و نماز را سر وقت به جا نیاوریم و در هنگام غذا خوردن بسم الله نگوییم و همیشه اضطراب داریم و جدال می کنیم و سعی کنیم در جدال عکس العملی از خود نشان ندهیم و سکوت کنیم .شیطان نافرمانی خدا را می کند سعی کنیم کارهایی که باعث نافرمانی خدا است را انجام ندهیم ،انسان وقتی جلوی خودشو بگیرد می‌شود تقوا ، در هنگام حلول شیطان ،صبر کنیم و صبور باشیم و هر وقت شیطان وارد شد یاد خداوند کنیم ، خدا می فرماید :یاد من کنید تا بینا شوید .صبر و ذکر و نماز اول وقت و نماز شب باعث می شود شیطان برود و متقین کسانی هستند که از ورود شیطان جلو گیری می کنند .ترامشلو