زمانی که زندگی فرصت دیگری را در اختیار ما قرار می دهد بهتر است تغییری در زندگی خود حاصل نماییم و این تغییر را باید در زنده بودن و افکار خود ایجاد کنیم . بزرگترین تغییر این است که بتوانیم نفس را به اراده خود الهی و نه خود نفسانی دربیاوریم. پس باید ببینیم آیا می توانیم به خود فرمان دهیم که برای سلامتی خویش که مسئله مهمی است، تصمیم بگیریم که چهار لیوان آب گرم را بدون هیچ افزودنی خاصی همچون: قند یا انواع کافی بخوریم .لطفاً به مقاله زیر مراجعه فرمایید زیرا در ضمن اینکه برای سلامتی مفید است در عین حال خیلی عبرت انگیز است.
تغییر+ نفس+ خود نفسانی+خود الهی+آب گرم