کسانی تا کنون ختم قرآن نکرده اند ویا به اصطلاح ختم قرآن آشنا نیستند و تا کنون موفق به انجام آن نشده اند؛ یا این کار را مشکل می پندارند باید بدانند که اگر کسی, فقط نگاه هم به قرآن بکند, برکات ویژه ای برای آن فرد دارد و مشمول دریافت های الهی می گردد .پس کسانی که توانایی قرائت قرآن را دارند, در ختم قرآن شرکت کنند و هر کس به تناسب شرایط و فرصتی که در اختیار دارد به اندازه یک چهارم حزب ,نصف حزب , یک جزء یا نیم جزء از قرآن را بخواند.فقط اینکه خریدار قرآن باشید.
روزی که برده فروشان حضرت یوسف را به بازار مصر بردند که او را بفروشند یک پیرزن با مبلغ کمی خودش را خریدار یوسف اعلام کرد.سایر افراد یه او گفتند چگونه او را به تو میفروشند آن هم با این مقدار ناچیز !!!
پیرزن گفت :میدانم که به من نمی دهند اما میخواهم همه حاضران بدانند که من هم خریدار یوسفم و این داستان تمثیلی بود برای اینکه شما هم خود را جزو خریداران قرآن بنمایید تا بدین طریق نایل به درک عظمت قرآن کریم شوید و مشاهده کنید که قرآن این گنج پنهان الهی بسیار باعظمت است .
ختم قرآن+خریدار +حضرت یوسف