نتیجه آن که در ذکر باید احساس سبکی ایجاد گردد و انسان باید بخوابد؛ در حالت نشسته اشکال ندارد ولیکن خواب نیست هر دو آن خوب است اگر فراموش کردید در کجای ذکر بودید دوباره از هر جای ذکر که
می خواهید شروع کنید. مورد دیگر اینکه بعد از ذکر، سوره «یاس» را با صدای آرام بین مرز شنیدن و نشنیدن گوش کنید و دراز بکشید و خوابی می بینید که ما به دنبال آن هستیم و آن خواب، رویای صادقه می باشد.
ذکر +خواب+سبکی+رویای صادقه