وقتی می گویید : من وقت ندارم مثلا نماز اول وقت بخوانم ؛ من هستید یا زمانی که
می گویید :من وقت ندارم ذکر دو بار در روز را بگویم؛ من هستید و هنگامی که می گویید: من خسته ام ونمی توانم نماز شب بخوانم؛ من هستید.
چه زمانی «ما »می شویم؟ هنگامی که مرتب خداوند را یاد کرده و او را صدا می زنیم ما
می شویم.
من+ ما+ذکر + نماز