در هنگام ذکر، هیچ گاه سعی نکنید بیدار باشید هر وقت خوابتان می برد بگذارید این امر اتفاق بیافتد چون این خواب نیست بلکه عشق می باشد.
ذکر+عشق+خواب