نوش جانتان. سعی کنید میانگین سی و پنج دقیقه را در ذکر همه نگاه دارید هنگامی که در نگاهداری آن کوشا باشید.جمع حال و هوای دیگری پیدا می کند.آن مثالی که برایتان در مورد روسری زدم رفتن یک سنگ با ده تا سنگ سنگین خیلی متفاوت است اگر ده سنگ سی و پنج دقیقه ای برودچیز عجیبی می شود .
ذکر +نگاه داشتن زمان ذکر