در عمل جراحی بدن ابتدا انسان را بیهوش می کنند
اما برای عمل روح باید ابتدا اورا بیدار کرد
روح چگونه بیدار می گردد.
روح با نور بیدار می شود
یخر جهم من الظلمات الی نور