کمی که جلوتر برویم هر ذکر را دو بار می گوییم یک بار برای خودمان و بار دیگر برای جانمان که تاثیر بیشتری دارد.
هر کدام از کلمات، اسماء الحسنی و ذکر قرآنی را دو بار به فاصله پانزده ثانیه بگویید ؛ البته این کار به صرف زمان نیازمند است و شما این کار را زمانی می توانید انجام دهید که زمان ذکر خود را به چهل دقیقه یا بالاتر رسیده باشد.
ذکر+زمان ذکر+ جان