برای گشادگی سینه و شرح صدر دست راست خود را بر روی چاکرای چهار بگذارید و با دست چب هفتاد بار صبح ها بگویید :«یا فتاح».توجه به انگشتان کنید.
شرح صدر +یا فتاح