راز هستی در سحر است .سحرخیز باش تا کامروا شوی. در سحر یک نسیمی وجود دارد که در تمام ادیان و تمام جوامع بین المللی بر آن تأکید شده است. چند مثال میزنم و بعد عظمت سحر را به شما می گویم. در واقع کسی که سحر ندارد از خودش خبر ندارد . این داستان چه معنی می دهد؟ به سحر، صبح دم یا سپیده دم می گویند. این دم در واقع دم ملکوتی می باشد. این دم حاوی شعور و آگاهی است . ما اگر بخواهیم آگاهی کسب بکنیم باید در سحر بیدار باشیم .
سحر، +سپیده دم+نسیم+دم+شعور + آگاهی