انسان هنگامی که آسمان دوم را طی بکند یعنی از آسمان اول قدم بیرون گذارد ؛ در شرف اول به دوم و نه در آسمان دوم، همیشه یک شوقی انسان را در بر می گیرد که با اشک شوق همراه می باشد هرچی اشک آمد توجه نکنید بگذارید بیاید. ولی در واقع خواب و اشک هر کدام در حین ذکر معنای خودش را داراست. این اشک وصل می باشد.
"ان شاء الله" در این حالات پایدار بمانید.
ذکر+خواب+اشک شوق +وصل