در قسمتی از آیه 164 سوره انعام خداوند می فرماید:«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ». یعنی بار گناه کسی را، کس دیگری بر نمی دارد.
همچنین در آیه53 سوره نجم پروردگار
می فرماید:«وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ». بدین معنی که برای انسان هیچ چیز نیست مگر آن سعی که کرد .پس کوشش برای انسان مفر می باشد .
و در آیه 40 سوره نجم می فرماید :«وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَىٰ».یعنی و سعی او به زودی دیده می شود .
بار گناه + سعی