اگر در بدترین حالت در بیمارستان شما ذکر تان را مرتب بگویید امکان ندارد که ذکر شما را تسکین ندهد. بنابراین به سوابق نگه داشتن نیم ساعت زمان ذکر فکر کنید ببینید که زمانش هر روز یکسان است یا یک روز بیست دقیقه روز دیگر ده دقیقه است! بررسی کنید در هنگام ذکر حرف می زنید یا نه، تمام این مسائل خیلی تاثیر دارند. شما باید یک میانگین در زمان ذکر داشته باشید و در نگاه داشتن آن کوشا باشید این میانگین را نگاه داشتن، « فَاستَقِم کَما أُمِرتَ» می شود .
ذکر + میانگین ذکر + استقامت