امشب بدون استثنا همه باید وصل شوند .شکی در این نداریم اگر با سجده اول وصل نشدید دوباره سجده بروید و آن قدر یا رب یا رب بگویید تا وصل شوید. امشب شب وصل است . هیچ کس نیست که با ما باشد و وصل نشود . "ان شاء الله"، سجده را طولانی کنید. بگویید:یا رب یا رب...
سجده+ شب وصل+یا رب