مهری کیانپور 12/2 /99سخنرانی معرفتی راجب حضرت یونس شماره 227
حضرت یونس وقتی که امتش را راهنمایی میکرد که بشتابید به سوی خداوند یکتا تا به وحدت وجود برسید امتش ازاو سرپیچی کردند گوش به حرفای یونس ندادند حصرت یونس ناراحت شد رفت سمت دریا که از درگاه خدا وند شکایت کرد خدایا من این امت نافرمان نمیخوام اونا از سخنان من سرپیچی میکنند ودیگه کاری این قوم ندارم درهمان هنگام کشتی از دریا ردمیشد که حضرت یونس سوار کشتی شد ویکدفعه دریا متلاطم وطوفانی سر گرفت سرنشینان کشتی براین رسم بودند که وقتی دریا طوفانی میشه یکی از ساکنان کشتی را داخل دریا بیندازند که بار کشتی سبک بشه قرعه کشی که کردند قرعه بنام حضرت یونس افتاد یونس تا آمدبگه خدایا منوببخش حضرت یونس انداختند تودریا ودر همان موقعه نهنگی یونس رو بلعید حضرت توتاریکی ظلمات توشکم نهنگ ماند بعد آیه ای حضرت یونس میخواندکه
لاالهَ اِلا اللهَ اَنتَ صبحانکَ اِنیِ کُنتُم مِنَ الظالمین یونس نجات پیدا میکند واز شکم ماهی بیرون میآد
ذکر این دعا استجابت عظیمی دارد وقتی که بخواهید برای آرزوهای اخرتی ومعنوی وصل شوید بسیار کاربرد دارد ولی وقتی دنیوی باشه کمی منفعت اخرتی رو کمرنگ میکندچه بهتر که بندگی به شرط مزد نکنیم وقتی بخواهید نیت کنید چهل شب شبی 400 بار این دعا را بخوانید
لا اله الا الله اَنتَ صبحانکَ اِنیِ کُنتم مِنَ الظالمین سجده کنید ودرهنگام سجده بگوید این ذکررو وبرای بالاترین آرزوهایتان بعد خداوند میفرمایید واستعجب لکم اجابت کردم دعایت را