اگر عزیزانی هستند که هنوز ذکر دو بار در روز را شروع نکردند استدعا می کنم حتماً قبل از ماه رجب و قبل از سال نو، که یک زندگی جدید باید تشکیل شود؛ذکر دو بار در روز را انجام دهند و اما راز ذکر دو بار در روز همان طور که بار ها اشاره کردم تداوم در هر روز، روزی دو بار گفتن آن است.
ذکر دو بار در روز+ تداوم