جهت انجام ذکر می بایست یکبار صبح و یکبار شب باتوجه به اذکاری که حفظ کرده ایدبه مدت 10 دقیقه می گویید. به هر تعدادی که حفظ کرده ایدیک ذکر یا دو ذکر ... و هر تعداد که حفظ نموده اید به فاصله 20 ثانیه این اذکار را می گویید و هر روز یک ذکر به آن اضافه می کنید. مثلا ذکر" الله "را 20 ثانیه گفته و دنبال آن مثلا ذکر "رحمن" را نیز 20 ثانیه می گویید و به تعدادیکه خفظ هستید از هر ذکر 20 ثانیه گفته شده و این فرآیند تا 10 دقیقه ادامه پیدا می کند . نباید اجازه دهید فکری جای ذکر در ذهنتان بوجود آید و این کار بطور پیوسته و منسجم می بایست انجام شود . با انجام این کار فاز تتا , آلفا و حتی دلتا را بصورت بسیار زیبا تجربه خواهید کرد . پس در اینجا در هنگام منقطع شدن ذکر را بیان نمود و تلاش بر این باشد که ذکر بطور مداوم وبدون منقطع شدن بیان شود چراکه اذکار مانند حلقه های یک زنجیر می باشد درصورتیکه یکی از حلقه های زنجیر وصل نشود دیگر زنجیر نیست و انقطاع بوجود می آید. این امر مثل نماز اول وقت می باشد. درصورتیکه نماز صبح اول وقت ظهر و عصر و مغرب و عشاء هم اول وقت خوانده شده و هرروز اینکار در اول وقت انجام شود این زنجیر بوجود آمده و اثر نماز در زندگی دیده می شود. در مورد ذکر و قرآن هم این موضوع صدق می کند .اگر هر روز یک خط از قرآن خوانده شود و حتی یک صفحه از قرآن هر روز نگاه انداخته شود این زنجیر عبادت بوجود می آید.مصداق این آیه شریفه است که می فرماید:"فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقىٰ لَا انفِصامَ لَها" لانفصام یعنی هیچ قطعی بین این ذکر و ذکر بعدی وجود ندارد.