سخنرانی های معرفتی شماره 238 کیانپور
ذکر اکبر درستکه ص قران ذی ذکر وَلِلَه ذکر اکبر اَقِیم صَلواه همه اینا ذکر نماز اول وقت قران هر روزاینا همه ذکر ولی اون چیزی که در تمام هستی حا ل انسان را دگر گون میکنه وانسان میتواند تمام هستی را در اختیار بگیره بخاطر ذکر وآیه بزرگی دراین ذکر هست
وَلِذکراللهِ اکبر چرا ذکر اکبر بخاطر اینکه وَذکُرونی اذکُرکُم چرا در ذکر اکبراُدعَونی اَستَجب لَکُم خداوند میگه بخوانید مرا تا اجابت کنم دعای شما را پس ما با این ذکر مستجب دَعوا خواهیم شد ومیتونیم به خودمون کمک کنیم حتی به دیگران از همه لحاظ کمکشان کنیم پس بنابراین کلید این دعا تو یُجیبُ دَعوا اِزادُعا میباشد یعنی اول خدا اجابت میکند بعد ما دعا میکنیم وخداوند میفرماید بخوانید مرا به واِللهِ اسماء الحسنی فَدَوُبِها بعد شاهد خواهید8 شد که چه در هایی در کل هستی باز خواهد شد واسامی خدا را بگید الله رحمن رحیم قدوس ملک سلام عزیز ..... پس یَستَجیبُ اِزادَعوَاه دُعا یُجِیب دَعَوت اَزاَدعا بنابراین تا توی این دنیا هستیم باید ذکر خداوند رو گفت وتا زنده هستیم بریم اخرت وبررخ ببینیم وبرگردیم