انسانها مرده و خواب هستند و باید زنده و بیداروهوشیار شوند , شعور و اگاهی تمام وجود آنها را سرشار کند . این اگاهی و شعور توسط ذکر صورت می گیرد . ذکری که بصورت دائم و پیوسته باشد . اگر هرروز انجام نشود دیگر انسان به بهانه های مختلف از انجام آن دور خواهد شد . یکی از این اذکار "ص" قرآن ذی ذکر می باشد و این یعنی خود قرآن ذکر است . هم ذکر پروردگار و هم ذکر ما انسان هاست.خواندن قرآن نیز اگر هرروز باشد مهم است واگر این پیوستگی را نداشته باشد اثری ندارد . رحمت , برکت و ملائک برآن شخص نازل نمی شود .توان گرفته شده و امکان عروج وجود نخواهد داشت . عروج نیازمند ثقل و تکامل است واین ثقل با ذکر مداوم بوجو دمی آید.قرآن می تواند این تکامل و ثقل را بوجود آورد. خواندن یا گوش کردن هر روز قرآن مهم است . با فضیلت دیدن یا خواندن یا شنیدن قرآن است که انسان می تواند عروج کند .بمانند این آیه :"اقرا وقرا "بخوان تا خوانده شوی .انسان زمانیکه قرآن میخواند همنشین ملائک می شود, از غم جدا شده و تمام هستی در خدمت او خواهد بود.و این کار باید هر روز انجام شود. قرآن بین انسان و دیگران یک حجاب مستور قرار داده و روشنایی چشم دل می دهد و شهود داده و عمر انسان را پر برکت می کند. چرا انسان نمی تواند هر روز قرآن بخواند, این اراده و استقامت می خواهد.کسیکه استقامت داشته باشد ملا ئک به کمک اومی آید و استقامت او بیشتر می شود . پس می بایست خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنیم( امیرالومنین ). خانه هایی که در آن قرآن خوانده می شود آیات خوانده شده ستاره هایی هستند که از زمین به آسمان می روند .واین تجارت پر سود است که باید زودتر به آن پیوست .
انسانها مرده و خواب هستند و باید زنده و بیداروهوشیار شوند , شعور و اگاهی تمام وجود آنها را سرشار کند . این اگاهی و شعور توسط ذکر صورت می گیرد . ذکری که بصورت دائم و پیوسته باشد . اگر هرروز انجام نشود دیگر انسان به بهانه های مختلف از انجام آن دور خواهد شد . یکی از این اذکار "ص" قرآن ذی ذکر می باشد و این یعنی خود قرآن ذکر است . هم ذکر پروردگار و هم ذکر ما انسان هاست.خواندن قرآن نیز اگر هرروز باشد مهم است واگر این پیوستگی را نداشته باشد اثری ندارد . رحمت , برکت و ملائک برآن شخص نازل نمی شود .توان گرفته شده و امکان عروج وجود نخواهد داشت . عروج نیازمند ثقل و تکامل است واین ثقل با ذکر مداوم بوجو دمی آید.قرآن می تواند این تکامل و ثقل را بوجود آورد. خواندن یا گوش کردن هر روز قرآن مهم است . با فضیلت دیدن یا خواندن یا شنیدن قرآن است که انسان می تواند عروج کند .بمانند این آیه :"اقرا وقرا "بخوان تا خوانده شوی .انسان زمانیکه قرآن میخواند همنشین ملائک می شود, از غم جدا شده و تمام هستی در خدمت او خواهد بود.و این کار باید هر روز انجام شود. قرآن بین انسان و دیگران یک حجاب مستور قرار داده و روشنایی چشم دل می دهد و شهود داده و عمر انسان را پر برکت می کند. چرا انسان نمی تواند هر روز قرآن بخواند, این اراده و استقامت می خواهد.کسیکه استقامت داشته باشد ملا ئک به کمک اومی آید و استقامت او بیشتر می شود . پس می بایست خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنیم( امیرالومنین ). خانه هایی که در آن قرآن خوانده می شود آیات خوانده شده ستاره هایی هستند که از زمین به آسمان می روند .واین تجارت پر سود است که باید زودتر به آن پیوست .
انسانها مرده و خواب هستند و باید زنده و بیداروهوشیار شوند , شعور و اگاهی تمام وجود آنها را سرشار کند . این اگاهی و شعور توسط ذکر صورت می گیرد . ذکری که بصورت دائم و پیوسته باشد . اگر هرروز انجام نشود دیگر انسان به بهانه های مختلف از انجام آن دور خواهد شد . یکی از این اذکار "ص" قرآن ذی ذکر می باشد و این یعنی خود قرآن ذکر است . هم ذکر پروردگار و هم ذکر ما انسان هاست.خواندن قرآن نیز اگر هرروز باشد مهم است واگر این پیوستگی را نداشته باشد اثری ندارد . رحمت , برکت و ملائک برآن شخص نازل نمی شود .توان گرفته شده و امکان عروج وجود نخواهد داشت . عروج نیازمند ثقل و تکامل است واین ثقل با ذکر مداوم بوجو دمی آید.قرآن می تواند این تکامل و ثقل را بوجود آورد. خواندن یا گوش کردن هر روز قرآن مهم است . با فضیلت دیدن یا خواندن یا شنیدن قرآن است که انسان می تواند عروج کند .بمانند این آیه :"اقرا وقرا "بخوان تا خوانده شوی .انسان زمانیکه قرآن میخواند همنشین ملائک می شود, از غم جدا شده و تمام هستی در خدمت او خواهد بود.و این کار باید هر روز انجام شود. قرآن بین انسان و دیگران یک حجاب مستور قرار داده و روشنایی چشم دل می دهد و شهود داده و عمر انسان را پر برکت می کند. چرا انسان نمی تواند هر روز قرآن بخواند, این اراده و استقامت می خواهد.کسیکه استقامت داشته باشد ملا ئک به کمک اومی آید و استقامت او بیشتر می شود . پس می بایست خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنیم( امیرالومنین ). خانه هایی که در آن قرآن خوانده می شود آیات خوانده شده ستاره هایی هستند که از زمین به آسمان می روند .واین تجارت پر سود است که باید زودتر به آن پیوست .