من دارم متن ذکر دوبار در روز مینویسم
نتیجه اینکه برای بجا اوردن اذکار الهی واسماءالحسنی باید حتما یک مکان خلوت وآرامی را انتخاب کنیم وروزی ده دقیقه صبح ها وده دقیقه عصرها ذکر انجام میدهیم یعنی ده دقیقه قبل از طلوع افتاب وده دقیقه قبل از غروب آفتاب اذکار الهی به این ترتیب حفظ کنیم اول الله رحمن بعد رحیم بعد ملک یا دوتا دوتا نام اسماءالهی حفظ میکنیم یا سه تا چهارتا حفظ میکنیم وبا فاصله 20 ثانیه با آرامش وسکوت ذکرمونو را انجام میدهیم بدون هیچ ذکروفکر پراکنده ای فقط ذکر پروردگار در ذهن خود بجا میاوریم وذکرمون را روزی دوبار انجام میدهیم ودر ذکر پروردگار به حالت آلفا وتتا وبتا را تجربه خواهیم کرد