تهذیب نفس قسمت چهارم
درسه قسمت قبل مقامات نفس ومراتب عروج را شناختیم .وفهمیدیم که نفس یک سفری در پیش دارد واین سفر یک سفر اخروی و آسمانی هست که به آن تهذیب نفس می گویند.
علت این که این سفر را تهذیب نفس می گویند این است که نفس اماره در یک‌سیر صعودی به لوامه وسپس به ملهمه و مطمئنه وراضیه ومرضیه وصادقیه عروج می کند.
اما فقط دانستن این اطلاعات کافی نیست .واین که ما بدانیم تهذیب نفس عبارت است از یک‌سفر الهی، اخروی ونقشه سفر و اقامت گاهها ی این سفر رابدانیم کافی نیست وبا دانستن همه اینها تهذیب نفس انجام نمی گیرد.
تهذیب نفس زمانی صورت می گیرد که ما این سفر را شروع کنیم.
پس باید تهذیب نفس را به صورت عملی شروع کنیم .وقدمبه قدم جلو رویم.
قدم اول : اولین کاری که می کنیم یک گوشه ای نشسته واقرار به گناهانمان می نماییم وهمه کار هایی راکه نباید انجام می دادیم ولی انجام دادیم وکارهایی که باید انجام می دادیم ولی انجام ندادیم را یاداشت می کنیم تا بعداً همه را اصلاح نماییم .اقرار به گناه، یک نوع مهندسی وارونه هست چون در قیامت به ما می گویند اقرأ کتابک یعنیکتابت بخوان نامه اعمالت را مشاهده کن وهمه اعمال ما از اول رؤیت می کنیم.
اقرأ به معنیReadاست وبه out put که از حافظه مموری گرفته می شود Read گفته می شود. ماباید قبول کنیم در گذشته اشتباهاتی داشتیم .بنابراین ابتدا همه را می نویسیم تا آنها را اصلاح نماییم .
قدم دوم:تصمیم به اصلاح عمل
تصمیم می گیریم که قراره فرد جدیدی گردیم واین تغییرات جدید ان شاا..در ما پایدار گردد.و دیدگاهمان به دنیا با قبل فرق کند.ومانند فردی باشیم که تازه متولد شده است .واز این به بعد باید بیشتر نظاره گر وشاهدباشیم نه امر کننده ونهی کننده چون اغلب دوست دارند کمبود هایشان را به دیگران امر ونهی کنند.
قدم سوم:خداوند را عامل ببینیم وخودمان را مجری اعمال او بدانیم وتمام امور را برای رضایت او انجام دهیم و نتیجه کار وعمل را به او بسپاریم. که براین اساس توکل، تسلیم ورضادر زندگی ما پیاده می گردد.ودیگر این که به شیطان و نفس باید بگوییم خداحافظ شما ما ل دنیا بودید و قرار نیست با من بیایید .وبه شیطان اجازه ندهیم بااتلاف وقت مارادر دنیا نگه داردتااز آخرت غافل گردیم.اتلاف وقت ووسوسه های شیطان به صورمختلف هست ک از جمله چت کردن در شبکه های اجتماعی مثل واتس اپ یا تلگرام و... بدون این که متوجه شویم ساعت ها وقت ما را می گیرند یا تلویزیون حتی اخبار ما نبایدبا نفس و شیطان به هیچ وجه کنا ر ‌آییم. وقتی مارا شب برای نماز شب بیدار می کنند نگوییم باشه یک ربع بعد یا حالا زوده بخواب بعداً بیدار می شوی وار ذکر را به موقع محروم گردیم .ویا قرآن هر روز را مرتب نخوانیم .
از این به بعد فرمانده کل قوای ما عوض شده ما از نفس و شیطان گر فته این فرماندهی را دادیم دست رسول ومطمئنیم که رسول ما را جایی درست می برد ودر پرواز همراه ما هست.ما باید مدام مراقبه کنیم وخودما ن را مورد حساب کشی قرار دهیم اگر مراقبه را رها کنیم دیگر نماز اول وقت، خواندن بیست و سه سوره در روز تعقیبات نمازبرایمان مهم نخواهد بودوحتی انجام واجبات برایمان کم اهمیت می گردد.
سعی کنیم ذکر مان را به موقع ومرتب بگوییم ودر هنگام گفتن ذکر به هیچ وجه به دنیا بر نگردیم.ذکر ما راعروج می دهد.ما باید هنگام ذکر از دنیا منقطع گردیم زیرا انقطاع کلید هست .تا زمانی که در هنگام ذکر افکارمان با ما هست .این افکار اجازه پرواز به ما نمی دهند و مانند طنابی است . که ما با آن بسته شدیم و قدرت پرواز نداریم.
پرواز وعروج در ذکر صورت می گیرد در عالم ذکر به فاز آلفا وبعد تتا رفته و همه چیز را می بینم ما باید برای پرواز مرتب یاد خدا بوده وذکر بگوییم واز ذکر خسته نشوییم .
نکته مهم این است که ما باید دوستی مان را با افراد نا پاک و افرادی که خدا را قبول ندارند وتششعات منفی دارندرا قطع نموده ودرعوض با کسانی مجالست
دوستی کنیم که ما را به یاد خدا ویاد آخرت می اندازند.
و بنا به فرمایش پیامبر (ص) با کسانی دوستی کنیم که گفتارشان به ما آگاهی ودیدن آنها و رفتار ماشان را به یاد خدا وآخرت می اندازد.
مورد چهارم این است که بایداز این به بعد ما با دنیا خداحافظی کنیم وعلائق وابستگی هایمان را به دنیا قطع کنیم.
البته ما در دنیا زندگی می کنیم اما یک زندگی عادی و معمولی وبه عزراییل هم می گوییم من دارم زندگیم را می کنم ولی هر وقت بگی من آماده ام
مورد دیگر مفاسد اخلاقی را شناسایی نموده واز وجودمان دور کنیم ومرتب مراقب باشیم بر نگردند. چون مفاسد اخلاقی مثل علف هرز هستند اگر مرتب مواظب نباشیم دوباره بر می گردند و رشد می کنند.همه اینها موارد باید قبل از پرواز انجام شود وقتی پرواز کردیم دیگر همه چیز تمام هست .
اما کرام الکاتبین این توجه و تمرکز مار را می بینند.
تسلیم اتفاقات لحظه باشیم ودر این زندگی معمولی که داریم اجازه ندهیم کسی ما را وادار به واکنش کند . واجازه ندهیم کسی از ما برنجد
نه می رنجانیم ونه می رنجیم
مرتب یاد خداویاد این پرواز باشیم وذکر دوبار در روزواین مدیتیشن رامرتب انجام دهیم چون این ذکر موجب می گردد که عصبانی نشوییم، نمازمان را اول وقت بخوانیم
ان الصلاة تنهی عن الفحشا والمنکر ولذکر الله اکبر
اخبار دروغ گوش نکنیم، غیبت نکنیم، اتلاف وقت نکنیم، کسی را نرنجانیم از کسی ایراد نگیریم نور افکن رو خودمان بگیریم نه دیگران
نمازمان را با تأنی وتمرکز بخوانیم، تعقیبات نماز را به جاآوریم وازخودمان باقیات الصالحات به جا بگذاریم
ان شا ا..همه ما به زندگی همراه با آرامش، صبر، خضوعوخشوع ادامه دهیم
ودر پایان سفر خوبی را برای همه آرزو می کنم اما هر کسی رفت بالا برای بقیه هم دعا کند.
خدایا ما را به سر مقصد مقصود برسان که مقصد ما تو هستی
الهی آمین