قدرت اراده اراده آن چیزی که قبلن به ما گفته اند نیست.ما میخواهیم به اراده از یک دیدگاه معرفتی نگاه کنیم.اراده و حرکت در واقع همان چیزی است که برای ما موفقیت به بار می آورد.بی ارادگی و عدم تحرک از مرگ هم بدتر است.مثلی است که میگویند از تو حرکت از خدا برکت.برای بهتر متوجه شدن اراده باید با معنی کلمه برکت بیشتر آشنا بشویم.برکت یعنی ملائک کمک میکنند و نصرت الهی اتفاق می افتد.پس اراده در گرو برکت است.این برکت چگونه پدید میآید.اول از حرکت شروع میشود.یک حرکتی از طرف ما صورت میگیرد.حرکت سبب نزول ملائک میشود.که کارهایی را که از توان ما خارج است را به ما کمک کنند.تا توان انجام آنکار را به ما بدهند.پس اعملو علی مکانتکم انی عامل جاری میشود.خداوند میفرماید تو کارها را به اندازه توان خودت انجام بده ولی من عمل کننده هستم.توسط ملائک انجام میدهد که میشود لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.پس ما نیستیم او هست.این او اراده اش دست ما هست ما باید بخواهیم.خداوند میفرماید یهدی من یشا یعنی هدایت میکنم هرکسی را که خودش بخواهد.این خودش بخواهد در اراده مستتر است.یعنی خواستن توانستن است.عشق اراده می آورد.بنابراین کسیکه اراده بخرج بدهد سلامتی کارهای مادی و معنوی خودش را درست کرده است.افراد بی اراده درگیر مسائل مادی و معنوی خودشان هستند.زیرا توان انجام آن را ندارند.خواستن نداشتند.یضل من یشا یعنی اضلال میشود کسیکه اراده نداشته باشد و نخواهد.خداوند که کسی را اضلال نمیکند.بعضی ها بی اراده غذا میخورند.پس چاق میشوند.باید اراده بخرج دهند یک لقمه قبل از سیر شدن دست از غذا خوردن بکشند.بعضی بی اراده حرف میزنند بی اراده استرس میگیرند حتی بی اراده سراغ موبایل رفته با دیگران چت میکنند.کسیکه اراده ندارد توان هم ندارد.ما باید تمرین تقویت اراده انجام بدهیم.از چند طریق میشود انجام داد.یکی چله گرفتن است که باعث میشود دیگران بر ما تاثیر مثبت بگذارند.ببینید اذان صبح چه وقت است.اراده کنیم و بخواهیم که ما را قبل از اذان صبح بیدار کنند.و ما را بیدار میکنند.آیا ما پاسخ مثبت دادیم و از جا کنده شدیم یا نه؟ اگر پاسخ مان منفی باشد.ملائک دیگر با ما کاری ندارند .اگر کسیکه برای خواندن نماز اول وقت اراده بخرج داد و بیدار شد ملائک او را در زمان هوشیاری یاد آوری میکنند و در زمان خواب که عقل خاموش است هم او را بیدار میکنند.کسیکه اراده میکند زود بخوابد روزی زیادی دارد.سحرخیز باش تا کامروا باشی .ما فکر میکنیم ما هستیم که نمیتوانیم کاری را انجام بدهیم یا کلیپی بسازیم ما نیستیم ملائک هستند اگر بخواهیم به کمک مان میآیندهنگامیکه ندای منادی را شنیدیم گفتیم تسلیم و بلند شدیم و آن عشق در ما باشد و ما بیدار شویم ملائک ما را با ندایی و صدایی بیدار میکنند.هم بیدار میکنند و هم ما بیدار میشویم.ندای منادی در دل شب کلید است .اگر به آن گوش کنیم و به موقع جواب مثبت بدهیم.در شبهای بعد هم اتفاق می افتد.و ملائک به کمک مان میآیند.کسی که اراده کند و استقامت بخرج بدهد در بیدار شدن برای نماز شب و صبح دارای روزی زیادی هست.کسانیکه در این چله هستند و دارای روح جمعی هستند وقتی خواستند خداوند هم برای مان میخواهد و ملائک را به کمک مان میفرستد.برای کارهای مادی و معنوی و آنوقت لاحول ولا قوه الا بالله جاری میشود.ما باید دائم تمرین کنیم و استقامت بخرج دهیم.اراده مانند عضله هست.اگر تمرین کنیم و هر روز انجام بدهیم و ورزش کنیم عضله قوی میشود.باید بخواهیم و خواستن دست ما میباشد زیرا ما آزاد آفریده شده ایم.اگر با جمعی که با ما هم دل هستند باشیم و از آنها جدا نشویم انوقت که خواستیم خداوند هم میخواهد.ما باید برای تمام کارهایمان حتی گفتن ذکر و خواندن نماز و کارهای معنوی و مادی اراده کنبم و بخواهیم که ما را کمک کنند.ان شاله اتفاق خواهد افتاد.کلید واژه+ اراده+ ملائک+ ne