در دست بررسی
هرکسی کو دوُر ماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش.
چرا در زورخانه ها دیگر کسی نمیچرخد؟ چرا رقص مولانا قطع شده و نیست.چرخیدن برخلاف حرکت عقربه های ساعت باعث میشود انرژیهای منفی و موجودات غیر ارگانیک از بدن ما خارج شوند.الکترون و کره زمین و کهکشانها همه در حال چرخش دور خودشان هستند .چرا ما این رقص عارفانه را برای خودمان راه اندازی نکنیم.وقتی که الکترون دور خودش و دورپوروتون و نوترون میچرخد.وقتی کره زمین دور خودش میچرخد و این چرخش و سماع در عالم هستی جریان دارد.جالب است که بدانیدهمه موجودات در هستی هم دور خودشان و هم دور یک مرکزیتی برخلاف عقربه های ساعت میچرخند .حتی حاجیان در مکه دور کعبه برخلاف عقربه های ساعت میچرخند.این چرخش نوعی پاکسازی محسوب میشود.بیایید ما هم روزی 14 باردور خودمان برخلاف عقربه های ساعت بچرخیم وآثار خوب آنرا تجربه کنیم.