در دست بررسی
یکی از اسامی جلاله خداوند سبحان است. سبحان از سَبَحَ است به معنی شناور شدن است.اگر ما به کُنهِ ذات اسامی خداوند اشراف پیدا کنیم.آنوقت آن اسم بر ما جاری میشود.اگر فرد بیماری برای درمان خود چند نوع قرص و دارو داشته باشد و نداند که کدامیک برای چه درمانی هست فایده ندارد.خداوند که هزار و یک اسم دارد و هر کدام از آنها موکلینی از عالم ناسوت و ملکوت دارند. پس معنی سبح را باید درک کرد.سبح لله مافی السماوات و ما فی الارض یعنی همه هستی فرمانبردار خداوند هستند.و خودشان را در اختیار تام خداوند قرار میدهند.مانندقطعه چوبی که در رودخانه افتاده است.چوب هیچ اراده ای بدای رفتن ندارد.این رودخانه هست که چوب را میبرد.اینجا اختیار دست خداوند است.رونده رودخانه هست نه چوب.وقتی ما میگوییم سبحان الله یعنی با وجود اینکه خداوند با من است و در من است از من بری هست.یعنی من بری میدانم خداوند را از اینکه با من است و در من است به من بستگی داشته باشد.من به او بستگی دارم.این معنی سبحان الله است.سبحان الله یعنی خداوند را بری میدانم از آنچه وصف میکنم. سوره صافات آیه159میفرماید سبحان الله عما یصفون خداوند را در وهم و خیال نمیآورم.خداوند کشتی انجا که خواهد برد اگر ناخدا پیرهن از تن درد.سبوح هم از این ریشه است..یعنی عالم در خداوند غوطه ور است.تسبیح که معنی تنزیه میدهدیعنی نتزیه من الناس یعنی تطهیر فکر.از اینکه با وجودیکه خداوند با من است .ولی از من جدا هست.اوحاکم و عالم است.او عامل است در کل هستی.علیرغم اینکه کل موجودات در خداوند متعال غوطه ورند.چون ممکن است موجودات ناپسندی داشته باشند.خداوند از آن ناپسندیهای موجودات خصوصاً انسانهاجدا هست. خداوند میفرماید صبح و شب سبح بکنید. خیلی مهم است که ما به آیات قرآن اهمیت بدهیم.سبح اسم ربک الاعلی یعنی صبح وشب ذکر پروردگارت را بگو و با این ذکر سبح انجام بدهید.سوره اعلی آیه 1 ..سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها سوره طه آیه 130یعنی غوطه ور بشو با حمد پرودگارت صبح و شب.یسبح له فیها باالغدو و الاصال یعنی همه برای او تسبیح میکنند.صبح و شب.جیرجیرکها و پرندگان همه اینکار را میکنند.ولی ما درک نمیکنیم که آنها چه میکنند.اینها همه به ما میگوید که ذکر دوبار در روز از واجبات است.ما وقتی میگویین سبحان ربی العظیم و بحمده یعنی با کمال میل و کرنش خودم را در اختیار تو قرار میدهم.وقتی میگوییم سبحان ربی الاعلی و بحمده یعنی به خاک پای تو افتادم و تسلیم محض تو شدم یا رب آخر زغم عشق تو دیوانه شدم بیخود از خود شدم و راهی میخانه شدم.در تسبیح حضرت زهرا باید این اتفاق بیافتد.تسبیح سنگ و نخ نیست.تسبیح یعتی غوطه ور شدن.ما باسد در تسبیح حصرت زهرا غوطه ور بشویم.برای همین میگویند نملز معراج مومن است.یعنی در تسبیحات حضرت زهرا این سبح اتقاق میافتد. برای همین بعد از سبحان الله نیگوییم الحمد و لله حسن ختام معنی سبحان الله آیه 3 سوره نازعات است که میفرمایدوالسابحات سبحا یعنی تمام موجودات در دریای وجود مثل ماهی در آب شناورند و بسوی او میشتابند.سوگند به ارواحی که در دریای رحمت بیکران او غوطه ورند.بیایید سبحان کنیم و بگوییم سبحان الله و بعداز اینکه سبح اتفاق افتاد بگوییم الحمدولله و بعد که شکر کردیم بگوییم لا اله الا الله ببینیم وحدت وجود را بعد بگوییم الله اکبر سبحان الله و الحمد ولله و لا اله الا الله و الله اکبر.وصبح و شب سبح کنیم و غوطه ور شویم در نام الهی