در دست بررسی
از ماست که بر ماست
هر چه کنی به خود کنی
گر همه نیک وبد کنی
دنیا یک آینه است هر کار بکنید به خودتان بر می گردد.