برخی از شما اگر فرصت دارید و مقدار زمان ذکر را به بالای چهل دقیقه رساندید می توانید اذکار الهی و اذکار قرآنی را به فاصله پانزده ثانیه دو بار بگویید. بنابراین کسانی می توانند بدین طریق ذکر خود را بگویند که میانگین زمان ذکر آن ها بالای چهل یا سی و پنج دقیقه باشد.
ذکر + میانگین ذکر