سعی کنید به یکباره زمان ذکر را طولانی نکنید
چون ممکن است به شما فشاروارد شود .
کم کم، به طور قسطی این کار را انجام دهید.
برای مثال اگر توانایی این را ندارید که برای خرید یخچال پول آن را یکجا پرداخت نمایید، از طریق قسط بستن می توانید این خرید را ممکن سازید. قسط معنی عدل می دهد و عدل هم به معنای هر چیز در جای خودش می باشد. پس ما اگر بخواهیم در وزن، ثقل خود را بالا ببریم باید کم کم این کار را انجام دهیم؛ در غیر صورت به شما فشار وارد
می گردد.
ذکر+ثقل+قسط+عدل