گفته شد که برای عمل جراحی انسان او را بیهوش می کنند اما برای عمل روح انسان، ابتدا باید آن را بیدار کنند . روح چطور بیدار می شود؟ روح با نور بیدار می گردد. «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» .ظلمات چیست؟ آن کارمایی است که دور انسان همانند پیله کرم ابریشم درست می شود و تولید ظلمت می کند . چون درون و بیرون ما نور است و تجلی نور الهی به ما می تابد ولی آن کارمایی که مثل پیله دور خود تنیده ایم مانع می گردد و این تنیدن را قرآن در دو جا از آن نام می برد. در یک جا می فرماید: «أَحاطَتْ بِهِ سَیِّئَةً».پس سَیِّئه دور ما را احاطه می کند که به آن کارما می گوییم و تولید ظلمت می نماید. یعنی جلوی نور الهی را که مرتب به ما می تابد را می گیرد.
بیدار شدن روح+نور+ظلمت+پیله+کارما+سَیِّئه