(هنگام ذکر گفتن) در ذهن همیشه باید زمانی رخ بدهد که انسان از خودش بی خود شود. یعنی چه؟ یعنی مست شود. یعنی خوابش ببرد. یعنی خواب رفتن در ذهن. ولی وقتی بر می گردد می داند که (ذکر را) تا کجا گفته. بنابراین این خواب رفتن نیست. فرکانس مغز به زیر 14 می رود تا 8. حتی برای بعضی زیر 8 یا 4 نیز می رود که فوق العاده است. و از همه مهم تر اینکه اگر انسان وقت داشته باشد بعد از ذکر در حد 5 دقیقه بخوابد (یعنی دراز بکشد و بخوابد)
در ذکر باید همیشه زمانی رخ دهد ( ایجاد شود) که انسان از خود بیخود شود ومست شود خوابش ببرد البته وقتی بر میگردد( از آن حالت خارج میشود) تقریبا متو جه هست تا کجا ذکر گفته پس خواب نیست فرکانس مغز زیر چهارده میرود تا هشت وبرای بعضی افراد تا زیر هشت هم میرود تا چهارکه این فوق العاده است
اگر انسان وقت داشته باشد بعد ذکر دراز بکشد و پنج دقیقه بخوابد خیلی عالی است
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
موج آلفا: این موج، زمانی که انسان چشم هایش را می بند، ولی هنوز به خواب نرفته و صدای اطراف را می شنود، ظاهر می شود. فرکانس این موج بین هشت تا چهارده نوسان در ثانیه است
در این فرکانس هردو نیمکره مغز فعالیت دارند و دارای بهره هوشی بالاتری هستیم لذا یادگیری و القا پذیری در ما بیشتر می‌شود.
چون در این فرکانس ضمیر خودآگاه خاموش شده است، اطلاعاتی که وارد مغز می‌شوند بدون پردازش و به‌دوراز هرگونه فیلتر شدن در آن جای می‌گیرند.
در سطح آلفا، فرد از شنیدن صداهای ناهنجار اطرافش رها شده و به درون خودش سفر می کند و در آن جا آرامش عمیقی را حس می کند و می تواند بسیاری از بیماری ها و مشکلات خودش را درمان کند.
مغز ما در حالت آلفا در بالاترین حالت تلقین پذیری قرارد در این حالات افکاری که در سر می پرورانیم در حالات بعد از بیداری ما تأثیرگذار هستند.
حالت آلفا دروازه ورود به سمت نیروهای برتر یا ناخودآگاه است.
امواج تتا : بین 8-4 هرتز می باشد.
موج تتا در خلاقیت و درک شهودی و حسی، تمرکز درونی و حافظه نقش مهمی دارد.