به برکت «سوره قدر» درک را می شکافیم. ما در قرآن کلمات یفهمون، یعقلون و یُدرکون، یشعرون را داریم . که در تقسیم بندی کلمات آن باید توجه نمود زیرا باهم فرق دارند.
در قرآن زمانی که کلمه یعقلون و یفهمون به کار می رود مربوط به دنیاست و هر وقت یشعورن و یدرکون آمد مربوط به آخرت است. برداشت مردم از عرفای با سابقه ما مثل مولانا متفاوت است مولانا میگوید:
ما ز قرآن مغز را برداشتیم.
پوست آن را بهر خسان بگذاشتیم .
مردم می گویند :که تمام قرآن مغز است اما این طور نیست قرآن هم راجع به دنیا و هم آخرت است.مولانا می گوید :ما از قرآن آخرت را برداشتیم و دنیا را بهر خسان بگذاشتیم . بنابراین این طوری باید به حقیقت رسید ؛ حقیقت با واقعیت فرق دارد.
درک+حقیقت+واقعیت+فهم+درک+شعور+
مولانا+آخرت+مغز قرآن