گروهی فکر میکنند که آفرینشی مجدد پس از مرگ و نیستی، موضوعی محال است .

چرا ؟

زیرا باور ندارند پروردگاری که تمام هستی را خلق کرده، میتواند خلقتی مجدد هم داشته باشد.