چه کسانی از مرگ میترسند ؟ کافران !

چه کسانی مشتاق آن هستند ؟ آنها که انیب کرده اند

ترس از مرگ بی جاست. چرا که مرگ حق است !