آیه 20 سوره ق، به دمیدن اسرافیل در صور اشاره دارد و این موضون ترسناک نیست ...