کارما، یعنی هاله ای از گناه در اطراف انسان
این کارما و هاله است که در آتش جهنم میسوزد