گروهی از فرشتگان حامل، حمل کننده ی بار اعمال انسان های نیکو کار و مومن هستند که ثقل زیادی به دست آورده اند

 

تهیه کننده: اعظم انیسی