نصرت الهی یعنی چی ؟
یعنی ملائک به کمک انسان بیاید در فتح کردن !
فتح چه چیز ؟
فتح شیاطین اطراف خودمان ...
فاتح شدن بر شیاطین زمانی اتفاق می افتد که ملائک به کمک ما بیایند و این بشارتی است به مومنان ...

 

تهیه کننده: محمدرضا قنبری