آسمانها در دارند و برای حرکت از آسمانی به آسمان دیگر باید از در آن گذشت
اما چگونه ؟
در این ویدیو بررسی میکنیم

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی