سری توضیحات شناخت ذات، در قسمت های مختلف، خدمت شما عزیزان ارائه شده است .
لطفا به ترتیب و از قسمت اول تماشا بفرمایید.
در این ویدیو قسمت 1 را مشاهده میکینم