لغات در نزد پروردگار بی انتهاست
پس بی دلیل نیست اگر خداوند جایی بگوید قرآن حکیم و جای دیگر بگوید قرآن مجید و ...
بیش از پیش بیاندیشیم

 

تهیه کننده: نسرین طاهری