رسولی که بر آدمی وارد میشود، میتواند اشکالی گوناگون داشته باشد !
گاهی رسولیست الهی و آسمانی
گاهی دوستی است که مشورتی با شما میکند
گاهی رهگذریست که چیزی به شما می آموزد ...
باید هوشیار بود و طالب ! تا رسول به هر شکلی که بر ما وارد شد، آن را بشناسیم و سود ببریم .
چرا ؟
چون رسولان خیر و هدایت ما را میخواهند
خوش به حال هوشیاران ...

 

تهیه کننده: نسرین طاهری