وقتی که آدمی پروردگارش را با ربنا صدا میزند، از پس این صدا زدن، اجابت آن را هم فراخوانده است ...

انشاالله که هرگز انسان های بی تقوا سر راه ما قرار نگیرند اما اگر هم گرفتند باید دقت داشته باشیم که :
1. عکس العمل نشان نداده و سکوتمان را حفظ کنیم
2. بیندیشیم که آیا جزای عملی در گذشته ما هست یا خیر !
و بسیار استغفار کنیم ...

انشاالله که بخشش الهی شامل حال تمامی ما شود