هر چیزی در این جهان کیفیت دارد.
گاهی مواردی هست که ما میتوانیم برای آن کیفیتی رقم بزنیم .
نماز یکی از این موارد است.
در چند ویدیو برای شما توضیح داده شد که چطور نمازی با کیفیت بخوانیم و برکات آن را ببینیم .

گوش جان میسپاریم به قسمت اول