کتابی در عالم هست به نام ام الکتاب که از ازل تا ابد هر آنچه در هستی هست، در آن ثبت شده !
ثبت شدن یعنی save شدن ...
اعمال، گفته ها، شنیده ها و حتی قرآن ! همگی در این کتاب، ثبت است
ام الکتاب هر کس، بین یدیه اوست ...
از ابتدای آفرینش هر کس تا انتها، در آن ثبت شده

آگاه باشیم که جهان ورای دانش ماست، جهان را باید درک کرد و بعد فهمید !

 

تهیه کننده: مهری کیانپور